۳۶ مثال دستور find در لینوکس

یکی از دستورات مهم و کاربردی لینوکس دستور find در لینوکس است. کاربرد آن پیدا کردن لیستی از فایل ها و دایرکتوری ها ( پوشه ها ) بر اساس شرایط خاصی که شما مشخص می کنید می باشد.

مانند جستجو فایل با توجه به سطح دسترسی ، کاربران ، گروه ها ، نوع فایل ، تاریخ ، اندازه و دیگر معیار های ممکن

دستور find در لینوکس ۳۶ مثال دستور find در لینوکس ۳۶ مثال دستور find در لینوکس dbb3dbb6 d985d8abd8a7d984 d8afd8b3d8aad988d8b1 find d8afd8b1 d984db8cd986d988daa9d8b3 608422b2adb25

در این مقاله ما ۳۵ مثال دستور find در لینوکس را در ۵ دسته ارسال کرده ایم

دسته اول : پیدا کردن فایل ها بر اساس نام فایل ها توسط دستورات پایه find

دسته دوم : پیدا کردن فایل بر اساس سطح دسترسی

دسته سوم : جستجو فایل ها بر اساس Owner ها و Group ها ( صاحبان فایل ها و گروه ها )

دسته چهارم : جستجو فایل ها و پوشه ها بر اساس تاریخ و زمان

دسته پنجم : جستجو فایل ها و پوشه ها بر اساس حجم آنها

دسته اول : پیدا کردن فایل ها بر اساس نام فایل ها توسط دستورات پایه find

۱٫جستجو فایل ها با استفاده از نام آنها در دایرکتوری جاری

جستجو در تمام فایل های دایرکتوری جاری که نام آنها tehranhost.txt باشد.

در هر کادر خط اول دستور و خط دوم خروجی دستور می باشد

# find . -name tehranhost.txt

./tehranhost.txt

۲٫پیدا کردن فایل ها در پوشه home

جستجو در تمام فایل های موجود در پوشه home که نام آنها tehranhost.txt باشد.

# find /home -name tehranhost.txt

/home/tehranhost.txt

۳٫پیدا کردن فایل ها بدون در نظر گرفتن بزرگی و کوچکی حروف آنها

یافتن تمام فایل هایی که نام های آنها tehranhost.txt که شامل حروف های بزرگ و کوچک شود.

# find /home -iname tehranhost.txt

./tehranhost.txt
./Tehranhost.txt

۴٫پیدا کردن پوشه ها با توجه به نام آنها

پیدا کردن تمام دایرکتوری هایی که نام آنها Tehranhost باشد از مسیر /

# find / -type d -name Tehranhost

/Tehranhost

۵٫پیدا کردن فایل های php در دایرکتوری جاری بر اساس نام فایل

پیدا کردن تمام فایل های php که در پوشه جاری باشد و نام آنها tehranhost.php باشد.

# find . -type f -name tehranhost.php

./tehranhost.php

۶٫پیدا کردن تمام فایل های php در دایرکتوری جاری

پیدا کردن تمام فایل هایی که پسوند آنها php  باشد در دایرکتوری جاری :

# find . -type f -name “*.php”

./tehranhost.php
./login.php
./index.php

دسته دوم : پیدا کردن فایل بر اساس سطح دسترسی

۷٫پیدا کردن فایل هایی که سطح دسترسی آن ها ۷۷۷ باشد

یافتن تمام فایل هایی که سطح دسترسی آنها ۷۷۷ باشد.

# find . -type f -perm 0777 -print

۸٫پیدا کردن فایل هایی که سطح دسترسی آن ها ۷۷۷ نباشد

یافتن تمام فایل هایی که سطح دسترسی آنها ۷۷۷ نباشد.

# find / -type f ! -perm 777

۹٫پیدا کردن فایل های SGID با سطح دسترسی ۶۴۴

یافتن فایل های sgid که سطح دسترسی آنها ۶۴۴ تنظیم شده است

۱۰٫پیدا کردن فایل های Sticky Bit با سطح دسترسی ۵۵۱

یافتن تمام فایل هایی که به صورت Sticky Bit تنظیم شده اند و سطح دسترسی آنها ۵۵۱ هست

۱۱٫پیدا کردن فایل های SUID

یافتن فایل هایی که به صورت SUID تنظیم شده اند

۱۲٫پیدا کردن فایل های SGID

یافتن فایل هایی که به صورت SGID تنظیم شده اند

۱۳٫پیدا کردن فایل های Read Only (فقط خواندنی)

پیدا کردن تمام فایل های Read Only

۱۴٫پیدا کردن فایل های Executable ( قابل اجرا )

یافتن تمام فایل های اجرا شدنی در لینوکس

۱۵٫پیدا کردن فایل هایی که سطح دسترسی آنها ۷۷۷ است و تغییر آنها به سطح دسترسی ۶۴۴

پیدا کردن تمام فایل هایی که سطح دسترسی آنها ۷۷۷ است و تغییر سطح دسترسی آنها به ۶۴۴

# find / -type f -perm 0777 -print -exec chmod 644 {} ;

۱۶٫پیدا کردن فایل هایی که سطح دسترسی آنها ۶۶۶ است و تغییر آنها به سطح دسترسی ۶۴۴

پیدا کردن تمام فایل هایی که سطح دسترسی آنها ۶۶۶ است و تغییر سطح دسترسی آنها به ۶۴۴

# find / -type f -perm 0666 -print -exec chmod 644 {} ;

۱۷٫پیدا کردن تمام پوشه هایی که سطح دسترسی آنها ۷۷۷ است و تغییر آنها به ۷۵۵

پیدا کردن تمام دایرکتوری هایی که سطح دسترسی آنها ۷۷۷ است و تغییر سطح دسترسی آنها به ۷۵۵

# find / -type d -perm 777 -print -exec chmod 755 {} ;

۱۸٫پیدا کردن و حذف کردن یک فایل توسط find

برای پیدا کردن یک فایل مانند tehranhost.txt و حذف خودکار آن

# find . -type f -name “tehranhost.txt” -exec rm -f {} ;

۱۹٫پیدا کردن و حذف کردن دسته جمعی فایل ها توسط find

برای پیدا کردن و حذف کردن دسته جمعی فایل ها مانند پسوند های txt یا mp3

# find . -type f -name “*.txt” -exec rm -f {} ;

OR

# find . -type f -name “*.mp3” -exec rm -f {} ;

۲۰٫پیدا کردن تمام فایل خالی

پیدا کردن تمام فایل های خالی در مسیر خاص توسط find

# find /tmp -type f -empty

۲۱٫پیدا کردن تمام پوشه های خالی

پیدا کردن تمام پوشه های خالی در مسیر خاص

# find /tmp -type d -empty

۲۲٫پیدا کردن تمام فایل های مخفی

برای پیدا کردن تمام فایل های مخفی در لینوکس از دستور زیر استفاده کنید

# find /tmp -type f -name “.*”

دسته سوم : جستجو فایل ها بر اساس Owner ها و Group ها ( صاحبان فایل ها و گروه ها )

۲۳٫پیدا کردن یک فایل بر اساس یک owner ( صاحب )

برای پیدا کردن همه یا تنها یک فایل با اسم خاص در مسیر / که صاحب آنها root است

# find / -user root -name tehranhost.txt

۲۴٫پیدا کردن تمام فایل هایی که صاحب (owner) آنها یک کاربر است

پیدا کردن تمام فایل هایی که صاحب آن tehranhost و در مسیر home باشند

# find /home -user tehranhost

۲۵٫پیدا کردن فایل ها بر اساس Group ( گروه) آنها

پیدا کردن تمام فایل های تحت Group (گروه) Developer  و در مسیر home

# find /home -group developer

۲۶٫پیدا کردن کردن یک فایل خاص تحت یک owner

یافتن یک فایل خاص که owner ها کاربر tehranhost  باشد

# find /home -user tehranhost -iname “*.txt”

دسته چهارم : جستجو فایل ها و پوشه ها بر اساس تاریخ و زمان

۲۷٫پیدا کردن فایل های که در ۵۰ روز اخیر اصلاح شده ( تغییر کرده modify شده)

پیدا کردن تمام فایل هایی که modified time آنها برای ۵۰ روز اخیر باشد

۲۸٫پیدا کردن فایل هایی که در ۵۰ روز اخیر بازدید شده اند. ( به فایل دسترسی پیدا شده است – Accessed Files)

پیدا کردن تمام فایل هایی که در ۵۰ روز اخیر مشاهده شده اند توسط دستور find در لینوکس

۲۹٫پیدا کردن فایل هایی که بین ۵۰ تا ۱۰۰ روز modify شده اند.

یافتن تمام فایل هایی که بیشتر از ۵۰ روز و کمتر از ۱۰۰ روز modify شده اند

# find / -mtime +50 –mtime -100

۳۰٫پیدا کردن فایل تغییر کرده در یک ساعت اخیر (Changed Files )

یافتن تمام فایل هایی که در یک ساعت اخیر تغییر کرده اند

۳۱٫پیدا کردن فایل های modify شده در یک ساعت اخیر

پیدا کردن تمام فایل هایی که در یک ساعت اخیر modify شده اند

۳۲٫پیدا کردن فایل های مشاهده شده در یک ساعت اخیر (Accessed Files)

یافتن تمام فایل هایی که در یک ساعت اخیر مشاهده شده اند

دسته چهارم : جستجو فایل ها و پوشه ها بر اساس حجم آنها

۳۳٫پیدا کردن فایل های ۵۰ مگابایتی

پیدا کردن تمام فایل هایی که حجم آن ها ۵۰ مگابایت است.

۳۴٫پیدا کردن فایل های ۵۰ تا ۱۰۰ مگابایت

پیدا کردن تمام فایل هایی که حجم آنها بین ۵۰ تا ۱۰۰ مگابایت می باشد

# find / -size +50M -size -100M

۳۵٫پیدا کردن و حذف کردن خودکار فایل های ۱۰۰ مگابایتی

یافتن تمام فایل هایی که حجم آنها ۱۰۰ مگابایت است و حذف خودکار این فایل ها توسط دستور find

# find / -size +100M -exec rm -rf {} ;

۳۶٫یاقتن فایل های خاص و حذف آنها ( فایل های Specific)

پیدا کردن تمام فایل های با پسوند mp3 که حجم آنها بیشتر از ۱۰ مگابایت باشد و حذف خودکار آنها

# find / -type f -name *.mp3 -size +10M -exec rm {} ;

منبع : tecmint.com

اشتراک گذاری :

نظرات کاربران
مطالب مرتبط
دامنه چیست

وب پر رفت و آمد ترین مکان است که ما امروزه می شناسیم و میلیون ها وب سایت آنلاین در…

ترفند ساخت ایمیل یاهو

ترفند ساخت ایمیل یاهو در این پست که توسط مرکز آموزش تجریش هاست تهیه شده است نحوه ساخت ایمیل در…

شرایط ثبت دامنه co.ir برای شرکت و صاحبان علائم تجاری

بر اساس قوانین و مقرارت سایت ایرنیک ثبت دامنه های مرتبه سوم که به دامنه هایی مانند co.ir ، ac.ir…

درباره تجریش هاست

مجموعه تجریش هاست با بیش از 10 سال سابقه در زمینه خدمات شبکه و میزبانی وب بصورت کاملا حرفه و با در اختیار داشتن بروز ترین سرور های اختصاصی در بهترین و مدرن ترین دیتاسنتر های جهان بهترین گزینه انتخابی جهت میزبانی وب سایت و یا اطلاعات سازمانی شما.

طراحی و توسعه منحصر به فرد برای تجریش هاست توسط استودیو نوا

هاست لینوکس

هاست پربازدید

هاست ارزان

ثبت دامنه

دامنه ارزان

خرید سرویس اختصاصی

هاست معمولی

هاست حرفه ای

هاست آلمان